ALLES OVER UW SUCCESSIERECHTEN

DE AANGIFTEPLICHT
Erfgenamen moeten binnen de vier maanden een fiscale aangifte nalatenschap indienen. Bij een overlijden in het buitenland kan deze termijn verlengd worden tot vijf maanden in geval van overlijden in Europa, en tot zes maanden in geval van overlijden in een land buiten Europa. De aangifte van de nalatenschap moet worden ingediend bij de Vlaamse Belastingdienst Erfbelasting, Vaartstraat 16 9300 Aalst.

 

HET FORMULIER
De aangifte moet gebeuren op een specifiek aangifteformulier. Dit aangifteformulier kan gratis bekomen worden bij de Vlaamse Belastingdienst Erfbelasting. Het is een “blanco formulier” dat overeenkomstig bepaalde wettelijke voorschriften moet worden ingevuld.

SUCCESSIEDOSSIER IN DE PRAKTIJK

Voorbeeld 1

Een echtpaar van 58 jaar met 2 kinderen heeft een vermogen dat toebehoort aan de huwelijksgemeenschap, een onroerend vermogen zijnde een buitenverblijf met een waarde van 350 000 euro, het roerend vermogen ter waarde van 50 000 euro.

In het huidig huwelijkscontract wordt voorzien dat na het overlijden de gemeenschappelijke goederen zullen toebehoren voor de volle eigendom aan de langstlevende. De ene ouder overlijdt een paar jaar na de andere, in totaal wordt er na het overlijden van de twee ouders 40 500 euro successierechten betaald.

Indien het huwelijkscontact van de ouders echter aangepast werd, dan bedragen de totale successierechten slechts 18 120 euro. In dit eenvoudig voorbeeld geeft de aanpassing van het huwelijkscontract een fiscale besparing ten bedrage van 22 380 euro!

Voorbeeld 2

Een echtpaar van 72 jaar oud, heeft 4 kinderen: De gezinswoning behoort tot de huwelijksgemeenschap en heeft een waarde van 400 600 euro Het echtpaar is gehuwd zonder huwelijkscontract. Eén van de kinderen heeft interesse in het onroerend goed. De ouders overwegen om de blote eigendom van het onroerend goed nu reeds aan dit kind te schenken. Na berekening blijkt echter dat aan het preventief schenken een kostenplaatje hangt dat zich situeert tussen de 37 170 euro en de 38 270 euro. Het laten erven en vervolgens uit onverdeeldheid treden kost echter slechts 22 831 euro. Erven is dus in dit voorbeeld +/- 15 000 euro goedkoper dan preventief schenken! Het advies geeft hen het inzicht dat ze er goed aan deden om niet overhaast hun intuïtie te volgen.

Let wel: dit wil niet zeggen dat elke schenking duurder is dan erven. Het resultaat van de concrete berekeningen hangt van een groot aantal factoren af:

 • Wie is eigenaar van het te schenken goed?
 • Is de schenker gehuwd?
 • Aan wie wordt geschonken?
 • Hoeveel kinderen zijn er?
 • Wat is de waarde van het te schenken goed?
 • Wat is de aard van het te schenken goed?
 • Wordt er geschonken als voorschot op erfdeel of buiten part?
 • Enz.
Voorbeeld 3

Een echtpaar met 4 kinderen. Er is een huwelijkscontract met verblijvingsbeding. Jaren geleden werd er een naamloze vennootschap opgericht. In deze NV werden 18 onroerende goederen ingebracht. De waarde van deze patrimonium-vennootschap bedraagt 2 400 000 euro. Er is sprake van een roerend vermogen bestaande uit liquiditeiten op spaarrekeningen,aandelen, obligaties en verzekeringsbeleggingen: de waarde van het totaal roerend vermogen bedraagt 750 000 euro. Er is tevens een familiebedrijf, ondergebracht in een BVBA. De zoon draait reeds jaren mee in het bedrijf, heeft het bedrijf helpen groeien maar werd hier matig voor beloond. De ouders willen het bedrijf aan de zoon overlaten, zij overwegen ook een schenking als beloning voor het onderbetaalde werk in het verleden. Het echtpaar wenst een appartement aan zee te kopen. Dit appartement wordt in de toekomst de gezinswoning.

Vragen van het echtpaar:

 • Hoeveel successierechten dienen er te worden betaald bij het overlijden van de eerste en de tweede ouder op korte termijn?
 • Welke legale schikkingen kunnen worden getroffen om de successierechten te beperken?
 • Welke besparing geven deze schikkingen?
 • Kunnen de ouders op een legale wijze “controle” behouden over de geschonken goederen?
 • Welk kostenplaatje hangt er aan bepaalde constructies zoals oprichting van een burgerlijke vennootschap, een stichting, de commanditaire vennootschap? Hiermee worden zowel de eenmalige als de regelmatig terugkomende dossierkosten bedoeld.
 • Welke zijn de voor- en nadelen van de verschillende constructies op fiscaal en juridisch vlak ?
 • Welke mogelijkheden en beperkingen biedt de beleggingsverzekering?
 • Welke consequenties heeft het huidig huwelijkscontract?
 • Op welke wijze kan het aan te kopen appartement uit het fiscaal successiedossier van de ouders blijven terwijl zij toch zekerheid wensen omtrent het bewonen van het onroerend goed?
 • Welke mogelijkheden zijn er om het familiebedrijf over te dragen aan de zoon, en hoe kan men daarbij rekening houden met de andere kinderen?

Bij een dergelijke vraagstelling kan men niet zonder een gedegen en gedetailleerde successieplanning.

Ter illustratie : in hoger vermeld voorbeeld werd een fiscale besparing gerealiseerd van 440 000 euro. de kostprijs van de studie bedroeg 2 900 euro. De realisatie van de gekozen constructie bedroeg 7 500 euro (kosten accountant, notariÎle erelonen en aktekosten) De fiscale besparing min de kosten voor de realisatie en de studie geven dus een uiteindelijke netto besparing van 430 100 euro

Contacteer ons

U kan ons steeds telefonisch bereiken tijdens de kantooruren op het nummer 089 70 20 54 of via dit contactformulier. Graag tot ziens.